Stanovy občianskeho združenia
Cyklo-turistický klub Žabokreky nad Nitrou
CTK Žabokreky

Článok I.
Základné ustanovenia

1,           Názov združenia: Cyklo-turistický klub Žabokreky nad Nitrou

Skratka: CTK Žabokreky n/N.

2,           Sídlo združenia: Školská 216   , 95852 Žabokreky nad Nitrou

Článok II.
Ciele združenia

1,           Organizácia telesnej kultúry pre členov, ako aj nečlenov klubu v oblasti cyklo-turistiky vo voľnom čase.

2,           Organizácia spoločných športových aktivít pre verejnosť, v spolupráci s miestnou samosprávou a športovými organizáciami na území Slovenskej republiky.

3,           Organizácia spoločných kultúrnych aktivít pre verejnosť, v spolupráci s miestnou samosprávou a inými organizáciami na území Slovenskej republiky.

Článok III.
Členstvo v združení

1,           Členstvo v združení je dobrovoľné a čestné, členom združenia sú fyzické a právnické osoby

2,           Členstvo v združení vzniká prijatím člena členskou schôdzou na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo a súhlasom uchádzača so stanovami združenia. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov je nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.

 

Článok IV.
Práva a povinnosti členov

 

              Práva členov:

1,           Podieľať sa na činnosti združenia

2,           Voliť a  byť volený do orgánov združenia, navrhovať kandidátov do orgánov združenia.

3,           Byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia, ako aj hospodárení združenia.

4,           Po rok trvajúcom členstve využívať výhody členov klubu týkajúce sa príspevkov na športové potreby a preplácanie nákladov spojených s účasťou na športových podujatiach, turistických podujatiach, kultúrnych podujatiach, pokiaľ členská schôdza nerozhodne inak.

5,           Zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia

              Povinnosti členov:

1,           Dodržiavať stanovy združenia

2,           Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, v rozsahu svojich možností pomáhať orgánom združenia.

3,           Platiť členské príspevky vo výške podľa uznesenia členskej schôdze združenia vždy do termínu stanoveného členskou schôdzou.

4,           Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

5,           Zdržať sa činností, ktorá je v rozpore s cieľmi združenia, alebo vážne poškodiť záujmy združenia.

              Zánik členstva:

1,           Vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia

2,           Úmrtím člena

3,           Vylúčením z dôvodu nečinnosti člena uznesením členskej schôdze, alebo ak člen opätovne a napriek výstrahám porušuje členské povinnosti alebo z iných dôležitých dôvodov.

4,           Nezaplatením členského príspevku za kalendárny rok do termínu stanoveného členskou schôdzou.

5,           Po zániku členstva z akéhokoľvek dôvodu členovi nevzniká nárok na vrátenie zaplateného členského.

Článok V.
Orgány združenia

 

1,           Členská schôdza

2,           Rada združenia

3,           Štatutárny orgán

4,           Revízor združenia

              Členská schôdza

1,           Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Uznášania schopná je nadpolovičnou väčšinou všetkých členov združenia. Každý člen ma jeden hlas.

2,           Zvoláva ho predseda združenia najmenej 1 x do roka. Ktorýkoľvek člen združenia môže požiadať o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze, ak má podporu minimálne 1/3 členov združenia.

3,           Rokovanie schôdze vedie predseda združenia. Z každého zasadnutia členskej schôdze sa vyhotoví zápisnica.

4,           Členská schôdza rozhoduje:

– o vzniku a zániku združenia, prípadne zlúčenie s iným občianskym združením

– schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

– schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení

– volí a odvoláva členov Rady združenia –  predsedu a podpredsedov,

– volí revízora

– schvaľuje prijatie nových členov,

– určuje výšku a spôsob platenia členských príspevkov

              Rada združenia

1,           Zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi

2,           Rada združenia má troch členov, predsedu a dvoch podpredsedov

3,           Je volená na dvojročné funkčne obdobie

4,           Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze

5,           Zvoláva a pripravuje rokovanie členskej schôdze

6,           Rada sa schádza podľa potreby

7,           Rada je uznášania schopná  nadpolovičnou väčšinou členov rady.

              Štatutárny orgán

1,           Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredsedovia, ktorí zastupujú združenie navonok

2,           Na platnosť písomného právneho úkonu je potrebný podpis minimálne dvoch členov rady, kde jeden z nich musí byť predseda rady

              Revízor

1,           Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

2,           Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v rade združenia.

3,           Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky, navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

4,           Kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení orgánov združenia.

Článok VI.
Hospodárenie združenia

 

1,           Združenie hospodári s hnuteľným majetkom

2,           Zdrojom príjmu sú členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb.

3,           Výnosy z majetku a vlastnej činnosti

4,           Za hospodárenie s majetkom združenia zodpovedá Rada združenia, ktorá členskej schôdzi predkladá správu o hospodárení.

5,           Pri zániku združenia rozhoduje o jeho majetku členská schôdza

Článok  VII.
Zánik združenia

1,           Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením, alebo právoplatným rozhodnutím MV SR.

2,           Zánik združenia je predseda povinný oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od rozhodnutia členskej schôdze o zániku združenia.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1,           Stanovy boli prerokované prípravným výborom dňa 30.12.2020 a nadobúdajú platnosť dňom registrácie na MV SR.

2,           Združenie vzniká dňom registrácie na MV SR

3,           Ak nie sú niektoré záležitosti upravené v stanovách alebo iných vnútorných predpisoch, pri ich riešení sa postupuje podľa platných právnych predpisov SR.


Prihlásiť sa